Revenue Department - Web Search

...0702(กม.08)/4374 วันที่ : 25 มิถุนายน 2557 เรื่อง : หนังสือมอบอำนาจกรณีกรรมการหรือผู้ชำระบัญชีมีถิ่นที่อยู่ ...
...ผู้ชำระบัญชีอยู่ในต่างประเทศลงนามในหนังสือมอบอำนาจ สรุปข้อเท็จจริงได้ดังนี้ 1 ...

http://www.rd.go.th/publish/53106.0.html - 30kb - 100% - ˹ҷ١

...2547 เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอำนาจ ข้อกฎหมาย : ลักษณะแห่งตราสาร 7.(ข) แห่งบัญชีอัตรา ...
...กรณีต่าง ๆ ซึ่งนายจ้างส่วนใหญ่ได้มีการทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน สำนักงาน ...

http://www.rd.go.th/publish/24381.0.html - 29kb - 85% - ˹ҷ١

...บริษัทที่คนต่างด้าวปฏิบัติงานอยู่จะมีหนังสือมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ ...
...ร้อย จึงหารือเกี่ยวกับการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอำนาจ ดังนี้ 1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ...

http://www.rd.go.th/publish/25348.0.html - 29kb - 79% - ˹ҷ١

...18 สิงหาคม 2552 เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณียกเว้นอากรแสตมป์หนังสือมอบอำนาจ ข้อกฎหมาย : มาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร ข้อหารือ สถาบัน ฬ ...
...ตรวจสอบสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร แจ้งว่า หนังสือมอบอำนาจไม่สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่น ...

http://www.rd.go.th/publish/41773.0.html - 29kb - 72% - ˹ҷ١

...นิติบุคคลที่กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือน 1.3 หนังสือมอบอำนาจติดอากร 10 บาท ประทับตราบริษัท พร้อมแนบสำเนา ...
...6 เดือน (กรณีบริษัทยื่นคำร้องแทนผู้มีเงินได้) 2.3 หนังสือมอบอำนาจติดอากร 10 บาท ประทับตราบริษัท พร้อม ...

http://www.rd.go.th/region1/120.0.html - 49kb - 53% - ˹ҷ١

...รอง กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาแทน 1. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) 2. สำเนาบัตรประจำตัว ...
...ชาติ) กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาแทน 1. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) 2. สำเนาบัตร ...

http://www.rd.go.th/region1/118.0.html - 45kb - 52% - ˹ҷ١

...นิติบุคคล ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน 30 วัน) 3. หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี)ติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท ...
...อุทธรณ์ จะต้องปรากฏข้อความโดยชัดแจ้ง ในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจลงชื่อใน ...

http://www.rd.go.th/region1/119.0.html - 43kb - 42% - ˹ҷ١

...มอบอำนาจให้สมาคมฯ เป็น ผู้ดำเนินการโดยมีหนังสือมอบอำนาจต่อกัน แต่เจ้าของเรือประมงจะนำเรือ ...
...1. กรณีเจ้าของเรือประมงในจังหวัดได้มีหนังสือมอบอำนาจให้สมาคมฯ เป็นผู้แทนในการ จัด ...

http://www.rd.go.th/publish/25131.0.html - 29kb - 42% - ˹ҷ١

...หนังสือแต่งตั้งผู้รับจัดการขนส่งสินค้าแทนหนังสือมอบอำนาจ ข้อกฎหมาย : - ข้อหารือ กรมฯ ได้รับคำขอรับหนังสือ ...
...ร.บ. ส่งเสริมฯ) โดยอ้างว่า หนังสือดังกล่าวไม่ใช่หนังสือมอบอำนาจและไม่อยู่ในบังคับต้องติดอากร ...

http://www.rd.go.th/publish/45385.0.html - 29kb - 40% - ˹ҷ١
10. ::::

...Download bullet space space อื่นๆ ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด 1. - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีทั่วไป) Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file Click เพื่อดาวน์โหลด zip file - หนังสือมอบอำนาจ ให้ถ้อยคำ (กรณีเพื่อการตรวจสอบ ...

http://www.rd.go.th/publish/22371.0.html - 55kb - 36% - ˹ҷ١
Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next
 
"˹ѧͺӹҨ"

ʴ Internet Explorer 6