Revenue Department - Web Search

...บริษัทที่คนต่างด้าวปฏิบัติงานอยู่จะมีหนังสือมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ ...
...ร้อย จึงหารือเกี่ยวกับการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอำนาจ ดังนี้ 1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ...

http://www.rd.go.th/publish/25348.0.html - 25kb - 100% - ˹ҷ١

...2547 เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอำนาจ ข้อกฎหมาย : ลักษณะแห่งตราสาร 7.(ข) แห่งบัญชีอัตรา ...
...กรณีต่าง ๆ ซึ่งนายจ้างส่วนใหญ่ได้มีการทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน สำนักงาน ...

http://www.rd.go.th/publish/24381.0.html - 25kb - 99% - ˹ҷ١

...18 สิงหาคม 2552 เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณียกเว้นอากรแสตมป์หนังสือมอบอำนาจ ข้อกฎหมาย : มาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร ข้อหารือ สถาบัน ฬ ...
...ตรวจสอบสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร แจ้งว่า หนังสือมอบอำนาจไม่สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่น ...

http://www.rd.go.th/publish/41773.0.html - 25kb - 84% - ˹ҷ١

...บริษัทที่คนต่างด้าวปฏิบัติงานอยู่จะมีหนังสือมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ ...
...ร้อย จึงหารือเกี่ยวกับการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอำนาจ ดังนี้ 1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ...

http://www.rd.go.th/publish/25348.0.html - 25kb - 59% - ˹ҷ١

...2547 เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอำนาจ ข้อกฎหมาย : ลักษณะแห่งตราสาร 7.(ข) แห่งบัญชีอัตรา ...
...กรณีต่าง ๆ ซึ่งนายจ้างส่วนใหญ่ได้มีการทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน สำนักงาน ...

http://www.rd.go.th/publish/24381.0.html - 25kb - 59% - ˹ҷ١

...หนังสือแต่งตั้งผู้รับจัดการขนส่งสินค้าแทนหนังสือมอบอำนาจ ข้อกฎหมาย : - ข้อหารือ กรมฯ ได้รับคำขอรับหนังสือ ...
...ร.บ. ส่งเสริมฯ) โดยอ้างว่า หนังสือดังกล่าวไม่ใช่หนังสือมอบอำนาจและไม่อยู่ในบังคับต้องติดอากร ...

http://www.rd.go.th/publish/45385.0.html - 25kb - 53% - ˹ҷ١

...หรือดำเนินกระบวนพิจารณาคดีนั้นจะมีการทำหนังสือมอบอำนาจจาก ผู้มอบอำนาจให้กับผู้รับมอบอำนาจ ...
...คดี จึงขอหารือว่า การปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว เป็นการมอบอำนาจให้บุคคลคน ...

http://www.rd.go.th/publish/42156.0.html - 24kb - 51% - ˹ҷ١

...18 สิงหาคม 2552 เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณียกเว้นอากรแสตมป์หนังสือมอบอำนาจ ข้อกฎหมาย : มาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร ข้อหารือ สถาบัน ฬ ...
...ตรวจสอบสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร แจ้งว่า หนังสือมอบอำนาจไม่สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่น ...

http://www.rd.go.th/publish/41773.0.html - 25kb - 50% - ˹ҷ١

...มอบอำนาจให้สมาคมฯ เป็น ผู้ดำเนินการโดยมีหนังสือมอบอำนาจต่อกัน แต่เจ้าของเรือประมงจะนำเรือ ...
...1. กรณีเจ้าของเรือประมงในจังหวัดได้มีหนังสือมอบอำนาจให้สมาคมฯ เป็นผู้แทนในการ จัด ...

http://www.rd.go.th/publish/25131.0.html - 25kb - 47% - ˹ҷ١

...บัญชีอากรแสตมป์ ข้อหารือ กรณีปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอำนาจตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดนั้นเข้าลักษณะเป็นการ ...
...บุคคลคนละ 30 บาท สำนักงานฯ จึงขอทราบว่า หนังสือมอบอำนาจซึ่งมอบอำนาจให้กระทำการมากกว่า ...

http://www.rd.go.th/publish/41082.0.html - 25kb - 45% - ˹ҷ١
Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Next
 
"˹ѧͺӹҨ"

ʴ Internet Explorer 6