Revenue Department - Web Search

...ต.5 00 ต.5 หนังสือมอบอำนาจ ข้าพเจ้า .............................................................................. เจ้าของ/ผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการประธานกรรมการหรือ ...
...ณ วัน เดือน ปี ตามที่ปรากฏข้างท้ายนี้ หนังสือมอบอำนาจนี้กระทำเมื่อวันที่..............เดือน ……………….. พ ...

http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/tax_pdf/others/T5_word_220757.dotx - 30kb - 100% - ˹ҷ١

...0702(กม.08)/4374 วันที่ : 25 มิถุนายน 2557 เรื่อง : หนังสือมอบอำนาจกรณีกรรมการหรือผู้ชำระบัญชีมีถิ่นที่อยู่ ...
...ผู้ชำระบัญชีอยู่ในต่างประเทศลงนามในหนังสือมอบอำนาจ สรุปข้อเท็จจริงได้ดังนี้ 1 ...

http://www.rd.go.th/publish/53106.0.html - 32kb - 29% - ˹ҷ١

...ประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โจทก์ทำหนังสือมอบอำนาจให้นายกำธร อุ่นหิรัญสกุล เป็นผู้ดำเนินคดี ...
...ผู้รับมอบอำนาจมิได้ลงลายมือชื่อ หนังสือมอบอำนาจจึงไม่สมบูรณ์ ใช้บังคับไม่ได้ตาม ...

http://www.rd.go.th/publish/13911.0.html - 20kb - 25% - ˹ҷ١

...บริษัทที่คนต่างด้าวปฏิบัติงานอยู่จะมีหนังสือมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ ...
...ร้อย จึงหารือเกี่ยวกับการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอำนาจ ดังนี้ 1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ...

http://www.rd.go.th/publish/25348.0.html - 29kb - 24% - ˹ҷ١

...2547 เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอำนาจ ข้อกฎหมาย : ลักษณะแห่งตราสาร 7.(ข) แห่งบัญชีอัตรา ...
...กรณีต่าง ๆ ซึ่งนายจ้างส่วนใหญ่ได้มีการทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน สำนักงาน ...

http://www.rd.go.th/publish/24381.0.html - 31kb - 23% - ˹ҷ١

...18 สิงหาคม 2552 เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณียกเว้นอากรแสตมป์หนังสือมอบอำนาจ ข้อกฎหมาย : มาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร ข้อหารือ สถาบัน ฬ ...
...ตรวจสอบสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร แจ้งว่า หนังสือมอบอำนาจไม่สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่น ...

http://www.rd.go.th/publish/41773.0.html - 31kb - 19% - ˹ҷ١

...รอง กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาแทน 1. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) 2. สำเนาบัตรประจำตัว ...
...ชาติ) กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาแทน 1. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) 2. สำเนาบัตร ...

http://www.rd.go.th/region1/118.0.html - 45kb - 16% - ˹ҷ١

...นิติบุคคลที่กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือน 1.3 หนังสือมอบอำนาจติดอากร 10 บาท ประทับตราบริษัท พร้อมแนบสำเนา ...
...6 เดือน (กรณีบริษัทยื่นคำร้องแทนผู้มีเงินได้) 2.3 หนังสือมอบอำนาจติดอากร 10 บาท ประทับตราบริษัท พร้อม ...

http://www.rd.go.th/region1/120.0.html - 49kb - 16% - ˹ҷ١

...นิติบุคคล ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน 30 วัน) 3. หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี)ติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท ...
...อุทธรณ์ จะต้องปรากฏข้อความโดยชัดแจ้ง ในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจลงชื่อใน ...

http://www.rd.go.th/region1/119.0.html - 43kb - 13% - ˹ҷ١

...0702(กม.08)/4374 วันที่ : 25 มิถุนายน 2557 เรื่อง : หนังสือมอบอำนาจกรณีกรรมการหรือผู้ชำระบัญชีมีถิ่นที่อยู่ ...
...ผู้ชำระบัญชีอยู่ในต่างประเทศลงนามในหนังสือมอบอำนาจ สรุปข้อเท็จจริงได้ดังนี้ 1 ...

http://www.rd.go.th/publish/53106.0.html - 32kb - 13% - ˹ҷ١
Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Next
 
"˹ѧͺӹҨ"

ʴ Internet Explorer 6